Huỳnh Thanh Trúc - Lớp 9A

Giải Nhì học Sinh Giỏi cấp Huyện môn Tin học năm học 2017-2018

Chiêm Ngọc Phương Thảo - Lớp 9C

Giải Nhì học Sinh Giỏi cấp Huyện môn Tiếng Anh năm học 2017-2018

Vương Khánh Cường - Lớp 9C

Giải Nhì Học Sinh Giỏi cấp Huyện môn Hóa học năm học 2017-2018

Hồng Nguyên Khôi - Lớp 9C

Giải Nhì Học Sinh Giỏi cấp Huyện môn Toán năm học 2017-2018

Hồng Nguyên Khôi - Lớp 9C

Giải Nhì Học Sinh Giỏi cấp Huyện môn Toán năm học 2017-2018

Mã Mẫn Nghi - Lớp 9C

Giải Khuyến Khích Học Sinh Giỏi cấp Huyện môn Toán năm học 2017-2018

Nguyễn Minh Thái - Lớp 8A

Giải Khuyến Khích Học Sinh Giỏi cấp Huyện môn Toán năm học 2017-2018