KẾ HOẠCH BÁN TRÚ THÁNG 9/2013

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BÁN TRÚ THÁNG 9/2013

1. Ổn định sĩ số học sinh đăng ký ở bán trú .

2. Trang bị thêm 4 máy lạnh đứng cho nhà ngủ .

3. Họp đội ngủ trực bán trú và sinh hoạt nội qui bán trú đối với hs .

4. Tiếp tục mua sắm đồ dùng phục vụ bán trú .

5. Họp bếp trưởng thống nhất một số qui định về thực đơn .

6. Điều chỉnh hợp đồng ga và ký hợp đồng nước uống .

7. Sửa chữa CSVC phục vụ bán trú ,tăng cường quạt cho phòng ngủ .

8. Họp RKN với nhân viên trực và bảo mẫu sau 6 tuần bán trú .

9. Tăng cường hợp đồng bảo mẫu lớp 3 .

10. Quyết toán kinh phí bán trú tháng 9/2013