05:54 ICT Thứ tư, 19/12/2018

Cơ cấu tổ chức

Học sinh giỏi

Liên kết web

Học Trực tuyến

Trang chủ » Tin Tức » Chi bộ » Chi bộ THSP1

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017– 2018

Thứ tư - 31/01/2018 17:40

   PHÒNG GD –ĐT MỸ XUYÊN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Số: …../KH-THSP                                                      Mỹ Xuyên,  ngày 15.tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên

năm học 2017– 2018

 

         Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-PGDĐT ngày 4/11/2017 của Phòng GD&ĐT Mỹ Xuyên   V/v ban hành Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên Mầm non – Tiểu học – THCS năm học 2017 -2018.

         Trường Thực hành Sư phạm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017 -2018như sau:

1 Mục đích, yêu cầu của bồi dưỡng thường xuyên:

    1.1. Cán bộ, quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của huyện, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

     1.2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên, năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường và của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mỹ Xuyên.

     1.3. Việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành để từng bước cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục qua từng năm.

2. Đối tượng bồi dưỡng và đối tượng được miễn bồi dưỡng

    2.1. Đối  tượng bồi dưỡng thường xuyên gồm tất cả cán bộ quản lý và tổ trưởng chuyên môn của nhà trường ;

    2.2. Các đối tượng không tham gia chương trình bồi dưỡng thường xuyên là : cán bộ quản lý, giáo viên đang nghỉ chế độ thai sản, nghỉ ốm dài hạn, đang đi học tập trung dài hạn từ 06 tháng trở lên hoặc cán bộ quản lý, giáo viên từ 59 tuổi trở lên đối với nam, 54 tuổi trở lên đối với nữ. Các trường hợp đặc biệt khác phải được sự đồng ý của lãnh đạo trường THSP và CĐSP .

3. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng

    3.1. Nội dung kiến thức bắt buộc

    3.1.1 Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/CBQL/giáo viên.

      * Mầm non :

- Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh";

- Thông tư số 13/2010/TT-BGD&ĐT ngày 15/4/2010 của Bộ GD&ĐT quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN;

- Thông tư 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT ngày 6/11/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục xóa mù chữ.

- Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"

- Thông tư số 17/2011/TT-BGD&ĐT ngày 14/4/2011của Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

- Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc TT GDTX

- Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 Thông tư Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

* Tiểu học,THCS

- Bồi dưỡng nhận thức chính trị tư tưởng, thông qua các kênh thời sự, học tập nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Đảng các cấp; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ GD&ĐT; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT; các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT thực hiện trong năm học 2016-2017.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

 

 

   3. 1.2 Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/CBQL/giáo viên.

  * Đối với Giáo dục Mầm non

       Nội dung bồi dưỡng dành cho cán bộ quản lý

- Nâng cao chất lượng quản lý giáo viên và giáo viên thông qua ứng dụng CNTT ;

- Nâng cao công tác chăm sóc và rèn kỹ năng cho giáo viên ;

- Tổ chức chỉ đạo hỗ trợ tâm lý trẻ lớp Lá chuyển lên lớp 1.

       Nội dung bồi dưỡng dành cho giáo viên

- Bồi dưỡng kiến thức về chăm sóc, giáo dục trẻ bán trú ở trường mầm non;

- Tập huấn kiến thức cho giáo viên về biện pháp phòng chống trẻ béo phì , thừa cân và suy dinh dưỡng kết hợp với PHHS để thực hiện có hiệu quả.

- Bồi dưỡng cho giáo viên về kỹ năng xã hội trẻ cần có để chuần bị vào lớp 1

- Bồi dưỡng cho giáo viên về kiến thức và hình thức dạy và học , hoạt động “Lấy trẻ làm trung tâm “

  * Đối với Giáo dục Tiểu học

       Nội dung bồi dưỡng dành cho cán bộ quản lý(P.HT và TTCM)

      - Biện pháp quản lý xây dựng và phát triển trường tiểu học học 2 buổi và có chất lượng, liên hệ thực tế tại trường THSP;

      - Những đổi mới về nội dung và hình thức họp để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn;

      - Bồi dưỡng biện pháp quản lý hoạt động dạy học tích hợp của giáo viên tiểu học . Liên hệ thực tế tại trường THSP về PPDH mới từ việc giảng dạy liên môn;

      - Tập huấn cho GV về thông tư 22/2017 của Bộ GD – ĐT .

       Nội dung bồi dưỡng dành cho giáo viên

      - Bồi dưỡng cho giáo viên về PPDH tích hợp trong chương trình giáo dục tiểu học cụ thể qua một môn học ;

      - Bồi dưỡng cho giáo viên về cách nhận biết việc phát triển năng lực học sinh qua một môn học cụ thể như Mỹ thuật , hát nhạc , Thể Dục , Tin học, khoa học , văn học

      - Đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn tập trung việc thảo luận về những nội dung vướng mắc và khó khăn của tổ và GVBM;

      - Bồi dưỡng cho GV về cách thức khơi gợi cho học sinh ham thích đọc sách qua các hình thức tổ chức tại lớp và thư viện của trường . Liên hệ thư viện trường THSP.

  * Đối với Giáo dục Trung học cơ sở

        Nội dung bồi dưỡng dành cho cán bộ quản lý

      - Một số vấn đề về quản lí chuyên môn trường học theo định hướng đổi mới chương trình và sách giáo khoa.

      - Xây dựng kế hoạch và tổ chức mở rộng không gian lớp học (tiết học tại thư viện, tiết học ngoài nhà trường).

       Nội dung bồi dưỡng dành cho giáo viên

      - Một số vấn đề về dạy học theo định hướng đổi mới chương trình và sách giáo khoa.

        2. Nội dung kiến thức tự chọn: Nội dung bồi dưỡng 3 (60 tiết/năm học/CBQL/giáo viên).

          Đối với nội dung bồi dưỡng 3, căn cứ theo nhu cầu cá nhân, mỗi CBQL và giáo viên lựa chọn các mô đun theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các mô đun được lựa chọn trong năm học 2016-2017 không được trùng với các mô đun mà CBQL, giáo viên đã thực hiện bồi dưỡng trong những năm học trước.

 

IV/ Hình thức bồi dưỡng thường xuyên:

1.CBQL, giáo viên BDTX chủ yếu bằng hình thức tự học, tụ bồi dưỡng. Các CBQL, giáo viên tự bồi dưỡng bằng cách tham khảo các tài liệu BDTX kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường liên quan trường hoặc cụm trường

      2.Ở một số nội dung bồi dưỡng, PGD&ĐT tổ chức bồi dưỡng tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó; tạo điều kiện cho CBQL, giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

3.CBQL, GV cũng có thể BDTX theo hình thức học tập từ xa( qua mạng internet)

 

V/ Tài liệu BDTX:

      1.Đối với nội dung bồi dưỡng 1 và 2, tài liệu bồi dưỡng là tài liệu của các lớp tập huấn, bồi dưỡng của PGD&ĐT, SGD&ĐT hoặc tài liệu từ mạng internet.

      2.Đối với bồi dưỡng 3, CBQL, giáo viên sử dụng tài liệu bồi dưỡng do BGD&ĐT và các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng biên soạn hoặc có thể tự khai thác, sử dụng các tài liệu phù hợp khác.

VI/ Đánh giá và công nhận kết quả BDTX:

      Việc đánh giá kết quả bồi dưỡng thường của CBQL các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình BDTX cán bộ quản lý trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học

      Việc đánh giá kết quả bồi dưỡng thường của GV theo quy định tại Điều 12, 13, 14 Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX. Việc đánh giá kết quả bồi dưỡng thường của CBQL và giáo viên phải được thực hiện nghiêm túc, đánh giá đúng kết quả bồi dưỡng của người học.

1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX của CBQL và giáo viên.

      - Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của CBQL và giáo viên là hồ sơ BDTX. Hồ sơ BDTX của CBQL và giáo viên( được đơn vị lưu giữ hằng năm) bao gồm kế hoạch BDTX của cá nhân CBQL, giáo viên( đã được đánh giá). Trường hợp các nội dung bồi dưỡng được cơ sở bồi dưỡng tổ chức đánh giá thì lấy kết quả đánh giá của cơ sở bồi dưỡng( không cần viết bài thu hoạch hoặc báo cáo các chuyên đề đối với nội dung bồi dưỡng đã được cơ sở bồi dưỡng tổ chức đánh giá).

      - Xếp loại kết quả BDTX của giáo viên gồm 4 loại: Loại Giỏi ( viết tắt: G), loại Khá ( viết tắt: K), loại Trung bình ( viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.

      - Xếp loại kết quả BDTX của CBQL trường Tiểu học và THCS theo hai mức đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu.

2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX:

     2.1. Hình thức đánh giá kết quả BDTX:

      - Thủ trưởng đơn vị tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề hoặc bài thu hoạch.

     - Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng của CBQL các trường trực thuộc, tham mưu ủy ban nhân dân thành phố đánh giá kết quả bồi dưỡng của CBQL trung tâm giáo dục nghề nghiệp và GDTX huyện.

     2.2.Tiêu chí đánh giá các báo cáo chuyên đề hoặc bài thu hoạch và thang điểm

     - Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX (5điểm)

     - Vận dụng kiến thức BDTX và hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động quản lý, dạy học vào giáo dục (5 điểm)

     - Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

     2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX:

     - Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

     - ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) :

     - ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số thập phân theo quy định.

    3. Xếp loại kết quả BDTX

    3.1 Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX của giáo viên như sau:

       - Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

       - Loại K nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không đó điểm thành phần nào dưới 6 điểm

       - Loại G nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 9 từ đến 10 điểm, trong đó không đó điểm thành phần nào dưới 7 điểm

       - Loại không hoàn thành kế hoạch nếu điểm trung bình BDTX dưới 5 điểm hoặc có điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó có điểm thành phần dưới 5 điểm .

     3.2 CBQL được coi là đạt yêu cầu BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có ĐTB BDTX đạt từ 5 điểm trở lên; trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm. CBQL được coi là không đạt yêu cầu BDTX nếu không học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân; có ĐTB BDTX hoặc có điểm thành phần nào dưới 5 điểm

     3.3 Kết quả đánh giá BDTX  được lưu vào hồ sơ của CBQL và giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại CBQL và giáo viên; xếp các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách; sử  dụng CBQL và giáo viên.

    4.  Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX.

    4.1. Thủ trưởng các đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả xếp loại BDTX của giáo viên của đơn vị dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên; đồng thời gởi hồ sơ BDTX của cá nhân (bao gồm: kế hoạch BDTX của cá nhân và các bài thu hoạch hoặc báo cáo chuyên đề ) về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

     4.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận BDTX đối với CBQL và giáo viên các trường trực thuộc; đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố trong việc xem xét, đánh giá, cấp giấy chứng nhận BDTX đối với CBQL và giáo viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên..

     4.3 Không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên, CBQL không hoàn thành kế hoạch.

VII/ Tổ chức thực hiện:

      1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:

      - Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX của CBQL, giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX của CBQL và giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Kế hoạch BDTX của CBQL, giáo viên phải đăng ký tự bồi dưỡng.

       - Nộp kế hoạch BDTX của trường về Phòng  Giáo dục và Đào tạo (cán bộ phụ trách công tác TCCB) trước ngày 15/11/2016 .

       - Gửi kế hoạch BDTX của cá nhân và các bài thu hoạch hoặc báo cáo chuyên đề thuộc nội dung bồi dưỡng 1,2 và 3 về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/5/2017 để đánh giá, xếp loại

       - Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/5/2017

       - Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.

       - Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác BDTX.

      2. Trách nhiệm của giáo viên:

- Xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân trình lãnh đạo trường phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của các cơ sở giáo dục.

- Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập vào quá trình thực hiện nhiệm vụ (thông qua các báo cáo chuyên đề hoặc bài thu hoạch).

 

Trên đây là kế hoạch BDTX cho CBQL, giáo viên, trường TH&THCS Lý Thường Kiệt đề nghị CBQL, giáo viên thực hiện nghiêm túc.

 

 

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Ảnh hoạt động