06:11 ICT Thứ tư, 19/12/2018

Cơ cấu tổ chức

Học sinh giỏi

Liên kết web

Học Trực tuyến

Trang chủ » Tin Tức » Hoạt động chuyên môn

QUI CHẾ LÀM VIỆC TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM Năm học: 2017 -2018

Thứ tư - 31/01/2018 17:28

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM\              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                    Mỹ Xuyên, ngày 10 tháng 9  năm 2017

 

 

QUI CHẾ LÀM VIỆC 

TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM

Năm học: 2017 -2018

- Căn cứ vào nội dung các điều khoản của Bộ luật lao động - Pháp lệnh công chức - Luật giáo dục – Điều lệ trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Căn cứ quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo V/v ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;

- Căn cứ vào Thông tư số 12/2011/TT – BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về ban hành Điều lệ trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Căn cứ thông tư số 16/2014/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD &ĐT thông tư ban hành qui chế hoạt động của trường Thực hành Sư phạm;

- Căn cứ vào qui chế phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường;

- Căn cứ  tình hình thực tế của nhà trường. trường Thực hành Sư phạm Sóc Trăng xây dựng qui chế làm việc trong nội bộ nhà trường với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 , nghiêm chỉnh chấp hành các qui định của ngành giáo dục, đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả chất lượng giáo dục.

- Quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động của nhà trường đi vào nề nếp theo Thông tư số 12/2011/TT – BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về ban hành Điều lệ trường phổ thông có nhiều cấp học và thông tư số 16/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2014 ban hành Qui chế hoạt động trường Thực hành Sư phạm của Bộ GD&ĐT và qui chế hoạt động và làm việc của trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng .

- Quản lý, chỉ đạo các tổ khối đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và qui chế chuyên môn. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, tôn trọng giúp đỡ đồng nghiệp, cán bộ, giáo viên có lối sống lành mạnh, trung thực, thẳng thắn khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ công tác.

- Phân quyền, chức năng, nhiệm vụ của từng  cá nhân, tập thể trong Đoàn thể , Chính quyền để  phối hợp tốt trong công tác;

II. QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO

1.  Hiệu trưởng

- Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường, ra quyết định bổ nhiệm, phân công và các chức danh khác trong nội bộ trường Thực hành Sư phạm;

-  Xây dựng kế hoạch năm học, qui chế làm việc, qui chế chi tiêu nội bộ , qui chế dân chủ và các kế hoạch khác. Tổ chức họp liên tịch, hội đồng  nhà trường , chuyên môn , đoàn thể để bàn bạc thống nhất với bộ phận Mẫu giáo, Tiểu học, THCS  ban hành kế hoạch hoạt động tuần, tháng;

- Chịu trách nhiệm xét xếp loại thi đua và đánh giá công chức theo sự phân công của lãnh đạo trường CĐSP.

- Đánh giá, nhận xét kết quả công tác hàng tháng của các bộ phận, có biện pháp điều chỉnh, chỉ đạo khắc phục;

-  Quản lý giáo viên, nhân viên, chỉ đạo  chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên, thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của nhà nước;

- Quản  lý và điều hành công tác bán trú của mẫu giáo, tiểu học, THCS;

-  Đề xuất và tham mưu với lãnh đạo CĐSPvề công tác tuyển dụng giáo viên, nhân viên theo nhu cầu từng năm học;

- Tổ chức tuyển sinh và quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức, xét duyệt kết quả đánh giá xếp loại học sinh và ra quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh theo quy định của Bộ GD & ĐT;

- Về tài chính: Thực hiện đúng theo công văn 2856/STC – SN  ngày 18/9/2014 của sở tài chính  về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí đối với trường Thực hành Sư phạm  Sóc Trăng; Quyết định 147/QĐ-CĐSP ngày 9/10/2014 của trường Cao đẳng Sư phạm Sóc trăng về việc ban hành qui định phân cấp cho Trường Thực hành Sư Phạm Sóc Trăng  quản lý, điều hành các nguồn thu; Công văn 1602 ngày 9 tháng 10 năm  2015 của Sở GD – ĐT Sóc Trăng về việc chỉ đạo thực hiện thẩm quyền quản lý tài chính trường CĐSP Sóc trăng  và trường THSP trực thuộc .

- Phụ trách chung các hoạt động của nhà trường, công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ, Chủ tịch Hội đồng  thi đua, quản lý cơ sở vật chất;

 - Tổ chức thực hiện các công việc theo yêu cầu của trường CĐSP, Phòng GD – ĐT Mỹ Xuyên và Sở Giáo dục- Đào tạo Sóc Trăng theo đúng nội dung và thời gian qui định.

- Tham mưu cho đảng bộ, chính quyền địa phương và cấp trên về các vấn đề liên quan đến sự nghiệp phát triển giáo dục. Khi đi công tác vắng phải bàn giao nhiệm vụ cho Phó Hiệu trưởng của từng cấp học đảm trách.

- Báo cáo định kỳ hàng tháng về các hoạt động của trường THSP cho lãnh đạo trường CĐSP.

2. Phó Hiệu trưởng

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công

- Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của chuyên môn cấp trên, kế hoạch của nhà trường để xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn cho cả năm, từng học kì, từng tháng và hàng tuần;

- Nghiên cứu, nắm chắc chương trình toàn cấp học, chỉ đạo việc thực hiện chương trình đảm bảo đủ, đúng số tiết qui định. Sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, cân đối. Quản lý hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh;

 - Xây dựng các quy định cụ thể về công tác quản lý chuyên môn, nề nếp dạy và học của giáo viên và học sinh ở từng cấp học;

- Duyệt và quản lý các loại hồ sơ chuyên môn theo quy định của Điều lệ trường MG, TH, THCS;

- Tham mưu với Hiệu trưởng và xây dựng kế hoạch đội ngũ, tổ chức các hoạt động dạy và học, bồi dưỡng chuyên môn, thực hiện chuyên đề, ứng dụng CNTT và khai thác hiệu quả đồ dùng dạy học;

-  Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ; Kế hoạch thi GVG cấp trường; Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi;

- Thực hiện các kế hoạch kiến tập thực tập theo lịch của trường CĐSP.

- Thực hiện một số công việc khác khi được ủy quyền hoặc Hiệu trưởng giao;

- Hỗ trợ quản lý công tác bán trú ở từng cấp học với từng nội dung công việc cụ thể do hiệu trưởng phân công.

- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hiệu trưởng và liên đới với ngành giáo dục và các cơ quan có thẩm quyền về những nội dung công việc được Hiệu trưởng giao. Khi đi công tác vắng hoặc nghỉ phải báo cáo rõ lý do và bàn giao cho TTCM hoặc Phó Hiệu trưởng cấp học khác đảm trách.

III. QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC BỘ PHẬN

1. Cán bộ phụ trách công đoàn

-  Căn cứ theo điều lệ Công đoàn, hướng dẫn của công đoàn ngành cấp trên để xây dựng kế hoạch hoạt động năm học, quí, tháng. Kế hoạch phải được chi bộ THSP1 duyệt.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp liên tịch hàng tháng.

-  Đảm bảo tốt lịch họp BCH Công đoàn trường  CĐSP trong từng tháng.

- Là phó chủ tịch Hội đồng thi đua. Chịu trách nhiệm về các báo cáo thi đua với Công đoàn trường CĐSP.

- Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, của ngành và  nhà trường;

- Thay mặt ban thi đua nhà trường xây dựng nội dung các phong trào thi đua nhân dịp các ngày lễ trong năm. Phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt các cuộc thi giáo viên giỏi, phong trào tự làm đồ dùng dạy học, tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

- Vận động cán bộ - giáo viên - công nhân viên tham gia quản lý nhà trường theo điều lệ trường Phổ thông có nhiều cấp học và Qui chế trường Thực hành Sư phạm, thực hiện nghĩa vụ lao động theo các chế độ lao động qui định;

- Tham mưu với lãnh đạo về  thực hiện các chế độ bồi dưỡng và tiền lương đối với nhân viên hợp đồng hoạt động bán trú và các chế độ khác đối với CBCC trong nhà trường;

 - Ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong công tác giáo dục tạo môi trường làm việc lành mạnh, hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục của nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ - giáo viên - công nhân viên và học sinh.

2. Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Căn cứ vào nghị quyết, phương hướng hoạt động, sự hướng dẫn của Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm và kế hoạch năm, tháng của nhà trường, xây dựng kế hoạch năm, tháng của chi đoàn, kế hoạch phải  được chi bộ THSP1  duyệt và thông qua chi đoàn;  

- Vận động Đoàn viên thanh niên thực hiện tốt  công tác chuyên môn. Tổ chức các phong trào VHVN TDTT, các hoạt động ngoại khoá, có công trình mang tên thanh niên... đảm bảo đúng mục tiêu giáo dục và điều lệ đoàn qui định;

- Xây dựng tập thể chi đoàn vững mạnh, đoàn kết, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong công tác doàn thể và chính quyền ;

- Thực hiện nghiêm túc các qui định về sổ sách, nghị quyết, kế hoạch, sổ theo dõi đoàn viên, sổ nhật ký  đoàn viên;

- Bồi dưỡng, tạo điều kiện giúp đỡ cho đoàn viên ưu tú phấn đấu vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên;

- Giúp đỡ liên  đội, tổ chức sinh hoạt đội viên - nhi đồng, thực hiện nề nếp tự quản, các hoạt động học tập giáo dục khác. Đánh giá xếp loại phân loại đoàn viên theo điều lệ quy định. Chịu trách nhiệm chính về các phong trào hoạt động đối với Đoàn viên, Đội viên;

- Có kế hoạch phát triển đoàn viên trong học sinh THCS (học sinh lớp 9);

- Xây dựng công trình thanh niên phù hợp với đặc điểm của trường THSP;

 - Phối hợp với TPT Đội và GVCN thực hiện phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phối hợp với công đoàn khi tổ chức các hoạt động phong trào trong nhà trường.

3. Tổng phụ trách đội

- Căn cứ vào những hướng dẫn của Hội đồng đội huyện và kế hoạch năm, tháng của nhà trường, của chi đoàn để xây dựng kế hoạch hoạt động của đội, công khai kế hoạch hoạt động tháng, tuần và kết quả chấm điểm, xếp loại thi đua của các lớp và chi đội;

- Trực tiếp tổ chức triển khai kế hoạch công tác Đội. Đề xuất việc khen thưởng những tấm gương học sinh điển hình  trong các phong trào thi đua;

 - Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận, tổ chức đoàn thể trong nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trực tuần và đoàn thể ngoài xã hội để giáo dục đạo đức cho các em. Tổ chức các hoạt động vui chơi, phong trào VHVN – TDTT;

- Tổ chức hoạt động chào cờ đầu tuần, múa hát, thể dục giữa giờ, các hoạt động vui chơi khác tại sân trường, thường xuyên có mặt sớm trong các buổi sáng, chiều để kiểm tra nề nếp và hoạt động của đội cờ đỏ;

- Chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của nhà trường, tài sản trang bị cho hoạt động công tác Đội theo biên bản bàn giao;

- Tổ chức các đợt vận động quyên góp quỹ, kế hoạch nhỏ để xây dựng quỹ hỗ trợ hoạt động đội, thăm hỏi giúp đỡ Đội viên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng môi trường Xanh- Sạch- Đẹp;

- Thực hiện nghiêm túc những quy định về các loại sổ sách liên đội, chi đội;

- Xây dựng quy định và hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá (tính bằng điểm và xếp loại) việc thực hiện các nội dung các quy định về hoạt động công tác Đội, các phong trào thi đua của  Đội, cuối tháng có tổng hợp xếp loại thi đua lớp, trên cơ sở xếp loại Chi Đội xếp loại giáo viên chủ nhiệm phụ trách công tác Đội để đề xuất Hiệu trưởng phê duyệt. Đảm bảo phòng Đội luôn gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ và trang trí theo đúng quy định;

- Tổng phụ trách Đội làm việc hàng ngày tại phòng Đội. Khi đi công tác vắng phải báo cáo rõ lí do và bàn giao cán bộ trong BCH đoàn đảm trách.

4. Tổ trưởng chuyên môn

- Căn cứ vào kế hoạch tháng của nhà trường, của bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần của tổ mình. Kế hoạch phải được Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng duyệt và công khai tại văn phòng của từng cấp học;

- Tham mưu với lãnh đạo nhà trường trong việc phân công giảng dạy, phụ trách phòng bộ môn, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém… của các thành viên trong tổ. Chấm công theo dõi ngày công, giờ công, phân công dạy thay, phân công làm đồ dùng dạy học, xếp loại thi đua, hoàn tất mọi hồ sơ của tổ;

- Thay mặt P.HT quản lý mọi hoạt động của giáo viên trong tổ mình về chế độ làm việc, về thực hiện qui chế chuyên môn… Hướng dẫn các giáo viên  trong tổ thực hiện  đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách chuyên môn theo các quy định của Điều lệ trường Phổ thông có nhiều cấp học và Quy chế trường Thực hành Sư phạm;

- Kiểm tra việc soạn bài của giáo viên, hàng tháng nắm rõ tình hình giảng dạy chất lượng giảng dạy của giáo viên trong tổ. Mỗi học kỳ kiểm tra giáo án ít nhất một lần/một giáo viên .Tổ chức dự giờ tổ viên 1 lần/HK, tăng cường dự giờ và kiểm tra hồ sơ đột xuất, có biện pháp giúp đỡ giáo viên mới, giáo viên còn hạn chế về năng lực chuyên môn;

- Đảm  bảo chế độ sinh hoạt và hoạt động chuyên môn trong tháng: sinh hoạt 2 lần trong tháng (có biên bản sinh hoạt tổ). Thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên thông qua việc tập huấn, tổ chức các chuyên đề, ngoại khóa, hội thi… theo kế hoạch đã được phê duyệt;

-  Tổ chức đăng ký thi đua đầu năm và bình xét thi đua cuối năm học. Động viên các thành viên trong tổ thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua và các nhiệm vụ chính trị khác của nhà trường, địa phương, của ngành giáo dục. Đồng thời đề xuất việc khen thưởng kỷ luật giáo viên; khi đi công tác vắng phải báo cáo rõ lý do và bàn giao nhiệm vụ cho tổ phó hoặc người khác đảm trách.

6. Tổ trưởng tổ văn phòng

- Căn cứ vào kế hoạch năm, tháng của nhà trường xây dựng kế hoạch năm, tháng của tổ mình. Kế hoạch phải được Hiệu trưởng phê duyệt và công khai tại phòng hội đồng vào tuần 1 trong tháng;

- Thay mặt hiệu trưởng triển khai đầy đủ nhiệm vụ của nhân viên văn thư ; Kế toán; nhân viên thư viện ; nhân viên thiết bị; nhân viên ytế , nhân viên bảo vệ ;

- Thay mặt Hiệu trưởng quản lý mọi hoạt động của tổ viên trong tổ văn phòng  về chế độ làm việc, về thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện chế độ sinh hoạt 1 lần trong tháng . Làm việc tại văn phòng theo giờ hành chính, khi đi công tác vắng phải báo cáo rõ lý do và bàn giao nhiệm vụ cho người khác đảm trách.

7. Nhân viên kế toán

- Thực hiện đúng theo công văn 2856/STC – SN  ngày 18/9/2014 của sở tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí đối với trường Thực hành Sư phạm  Sóc Trăng; Quyết định 147/QĐ-CĐSP ngày 9/10/2014 của trường Cao đẳng Sư phạm Sóc trăng về việc ban hành qui định phân cấp cho Trường Thực hành Sư Phạm Sóc Trăng  quản lý, điều hành các nguồn thu; Công văn 1602 ngày 9 tháng 10 năm  2015 của Sở GD – ĐT Sóc Trăng về việc chỉ đạo thực hiện thẩm quyền quản lý tài chính trường CĐSP Sóc trăng  và trường THSP trực thuộc .

- Tham mưu với  Hiệu trưởng lên kế hoạch thu, chi tài chính và công khai tài chính trong nhà trường đúng theo qui định;

- Làm dự toán kinh phí năm 2018, thanh quyết toán kinh phí bán trú và 2 buổi/ngày .Thực hiện lưu trữ các hồ sơ chứng từ, sổ sách kế toán theo qui định của Bộ tài chính;

- Báo cáo các kinh phí thu hộ vá chi hộ định kỳ hàng quí cho kế toán trường CĐSP đúng theo qui định .

- Tham mưu với Hiệu trưởng, Ban Đại diện CMHS trong việc quản lý và thu, chi kinh phí bán trú và học 2 buổi /ngày theo biên bản thỏa thuận;

- Thực hiện nghiêm luật kế toán và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kinh phí  thu, chi bán trú và 2b/ngày;

- Được hưởng các chế độ bồi dưỡng đối với các khoản thu hộ chi hộ .

- Thực hiện các chế độ chính sách kịp thời, công khai minh bạch. Tiến hành kiểm kê tài sản, thực hiện khấu hao tài sản theo giá trị hao mòn khi sử dụng;

- Không trực tiếp tham gia mua sắm, sửa chữa tài sản nhà trường. Thực hiện dự toán, chiết tính, báo giá có tính khả thi, đảm bảo hết sức tiết kiệm tài chính cho nhà trường. Hướng dẫn đầy đủ và chi tiết qui trình thanh quyết toán;

- Đảm bảo thanh quyết toán nhanh, kịp thời. Không chậm trễ lương và tiền phục vụ bán trú , 2 buổi / ngày đối với CBGV –NV;

- Thu tiển học phí học sinh Mẫu giáo, THCS ;

 - Chấp hành các nhiệm vụ khác của Hiệu trưởng khi được phân công.

8. Văn thư và thủ quỹ

     8. 1. Văn thư

- Thực hiện các văn bản theo yêu cầu của lãnh đạo nhà trường đúng thể văn bản thức qui định ;

- Lưu trữ số liệu học sinh, giáo viên, quản lý các loải hồ sơ liên quan đến GV,HS.

 - Nhận công văn đến vào sổ theo qui định và chuyển cho Hiệu trưởng xử lý, giúp Hiệu trưởng lưu trữ công văn đi, đến, giao công văn cho các bộ phận, cá nhân trong nhà trường;

-  Soạn các văn bản hành chính của trường, vào sổ đủ, đúng qui định và gửi đi nhanh, kịp thời;

- Thường xuyên mở mạng theo dõi các công văn gửi đến, thông báo hoặc in ra  để trình Hiệu trưởng triển khai kịp thời;

 - Ghi sổ đăng bộ học sinh, quản lý sổ gọi tên ghi điểm, sổ đầu bài tại văn phòng , quản lý học bạ học sinh, sổ theo dõi và cấp phát văn bằng, sổ theo dõi học sinh chuyển đi – chuyển đến;

 - Đảm bảo vệ sinh, ngăn nắp, gọn gàng văn phòng nơi làm việc. Quản lý con dấu, sử dụng đóng dấu đúng qui định, đúng mục đích;

- Tổng hợp báo cáo trên cấp trên hàng tháng theo qui định .

- Vắng phải xin phép và bàn giao công việc lại cho người khác khi nghỉ.

     8.2 Thủ quỹ

 - Tiếp nhận tiền mặt từ nhân viên thu tiền và nộp vào tài khoản của trường và chỉ được rút tiền từ tài khoản khi có sự đồng ý của Hiệu trưởng và kế toán .

 - Thủ quỹ chỉ được chi tạm ứng khi có  Hiệu trưởng ký duyệt;

- Khi phát tiền, thủ quỹ yêu cầu người lĩnh tiền phải ký vào chứng từ kế toán và ký vào sổ chi của thủ quỹ .

- Thực hiện đúng qui trình và hồ sơ thủ quỹ , phối hợp với kế toán thực hiện tốt công tác quyết toán cuối tháng;

- Hàng tháng báo cáo số liệu nhận tiền  từ người thu tiền cho kế toán và Hiệu trưởng biết để kiểm tra số tiền mặt nộp so với quyết toán.

- Chấp hành sự phân công của Hiệu trưởng đối với công tác kiêm nhiệm. Khi vắng phải xin phép.

9. Cán bộ thư viện

- Lập kế hoạch mua sắm sách phục vụ cho giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh, dự trù kinh phí để Hiệu trưởng phê duyệt. Cấp phát và thu hồi sách giáo khoa, sách tham khảo cho giáo viên vào đầu và cuối năm học;

- Lập sổ theo dõi về việc mượn sử dụng sách báo, sách giáo khoa, sách tham khảo...  Phân loại cụ thể về sách giáo khoa, bảo quản sách;

- Tổ chức giới thiệu và tuyên truyền về sách, báo, tài liệu…theo kế hoạch hoạt động thư viện đảm bảo phát huy hiệu quả tác dụng của thư viện. Có nội quy thư viện;

- Trong năm học Hiệu trưởng kiểm tra 2 lần, lập báo cáo tình hình về chất lượng SGK, sách tham khảo và hoạt động của thư viện nhà trường;

- Báo cáo số liệu sách và hỗ trợ với nhà trường trong công tác kiểm kê tài sản.

10. Cán bộ thiết bị

-  Làm việc đúng thời gian hành chánh, hỗ trợ văn thư và thư viện trong công tác văn phòng khối THCS;

- Có khả năng chuyên môn về các thiết bị và đồ dùng dạy học;

-  Có đầy đủ hồ sơ theo quy định ghi chép sạch sẽ, rõ ràng, chi tiết, đầy đủ theo đúng quy định;

- Tổng hợp các thiết bị theo danh mục, bộ phận sử dụng theo từng năm học;

- Chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ thực hành trước cho giáo viên dạy thực hành thí nghiệm ở Tiểu học và THCS;

- Các thiết bị, tài sản, tài liệu có tên trong danh mục cấp về hoặc mua sắm khi kiểm tra thấy thiếu hoặc bị thất thoát mà không rõ lý do, thì nhân viên thiết bị phải chịu bồi thường. Các trường hợp hư hỏng đều phải lập biên bản hiện trạng và báo cáo Hiệu trưởng. Bảo quản, vệ sinh thường xuyên, không làm mất, hư hỏng tài sản nhà trường;

- Là người chuyển công văn đi mỗi ngày , nắm sĩ số các lớp hàng này ;

- Thống kê tài sản sửa chữa và đề xuất đúng qui định ;

- Chấp hành các nhiệm vụ phân công khác của Hiệu trưởng.

11. Nhân viên Y tế

- Tuyên truyên về phòng chống các loại bệnh thông thường  hàng tháng cho học mẫu giáo, tiểu học và THCS;

- Tuyên truyên cho PHHS mẫu giáo về các loại bệnh thông thường cần phòng tránh cho trẻ .

-Thu tiền và lập danh sách học sinh tham gia Bảo hiểm y tế và BHSM chịu trách nhiệm đăng nộp và cấp phát thẻ BHYT cho học sinh và CBGV;

-  Có đủ hồ sơ theo yêu cầuLập sổ theo dõi khám chữa bệnh cho học sinh và cán bộ viên chức nhà trường. Xây dựng kế hoạch khám bệnh định kỳ cho học sinh, kế hoạch tuyên truyền về phòng chống các dịch bệnh;

- Phối hợp cùng hội chữ thập đỏ để xây dựng kế hoạch chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh bị khuyết tật hoặc có bệnh hiểm nghèo;

- Thường trực ở phòng trực Y tế để giải quyết và xử lý các trường hợp tai nạn, thương tích của học sinh;

- Tham mưu đề xuất với nhà trường kế hoạch mua bổ sung tài sản, mua bổ sung thuốc, bông băng… để phục vụ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh;

- Phụ trách công tác vệ sinh môi trường, kiểm tra đánh giá vệ sinh trường theo chuẩn y tế;

- Quản lý và lưu mẫu thức ăn hàng ngày cho bán trú

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng. Vắng phải báo cáo rõ lý do và bàn giao cho người khác đảm trách.

12. Nhân viên bảo vệ

  Thực hiện các nhiệm vụ theo hợp đồng thỏa thuận với nhà trường. Cụ thể như:    

-  Đảm bảo mở cửa lớp và  an ninh cho học sinh.

-Làm việc 48 giờ/ tuần.

- Trực bảo vệ, giữ gìn trông coi cơ sở vật chất, tài sản của nhà trường, gồm các phòng học, các khu văn phòng làm việc, chịu trách nhiệm về các tài sản chung của nhà trường theo qui định. Phát hiện kịp thời những hư hỏng mất mát tài sản trong nhà trường lập biên bản báo cáo nhà trường xử lý;

- Hướng dẫn PHHS đưa rước học sinh đậu xe đúng qui định;

- Kiểm tra, khoá cửa văn phòng khi hết giờ làm việc, mở, khoá cổng trường theo quy định, mở cửa, khoá cửa ở các lớp sau các buổi tan học. Trông coi, giữ gìn cây xanh, xử lý các trường hợp xâm phạm tài sản nhà trường;

- Tham gia xử lý các trường hợp vi phạm trật tự trị an trong trường học theo qui định của pháp luật. Báo cáo kịp thời cho lãnh đạo đối với những việc xảy ra trong nhà trường;

 - Không cho người lạ (không có lí do) vào trường. Không cho học sinh ra ngoài cổng trường trong buổi học và giờ trưa đối với học sinh ở bán trú;

- Kiêm trông coi gửi xe cho CBGV và học sinh , tiếp chuyển cơm trong giờ trưa cho học sinh mẫu giáo .

 - Chấp hành các nhiệm vụ phân công khác của Hiệu trưởng. Khi vắng phải xin phép và bàn giao công việc cho người khác.

IV. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

1. Về đạo đức tác phong

- Luôn giữ gìn đạo đức tác phong sư phạm tốt, thực hiện nói và làm theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt văn hóa nơi công sở và nơi công cộng , chấp hành tốt các qui định của địa phương cư trú ;

- Nghiêm cấm tuyệt đối CBGV-NV uống rượu bia trong giờ hành chánh và không được có nồng độ cồn khi đến trường .

- Giữ gìn đoàn kết nội bộ, không bè phái chia rẽ tập thể, tôn trọng và giúp đỡ đồng nghiệp, thương yêu, đối xử công bằng với học sinh, tuyệt đối không xúc phạm học sinh dưới mọi hình thức, có ý thức, trách nhiệm, tinh thần khắc phục khó khăn, tận tụy và sáng tạo trong lao động sư phạm;

- Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Luôn giữ gìn phong cách nhà giáo. Không sử dụng điện thoại khi đang giảng dạy;

- Thực hiện nghiêm các  qui định về những điều cán bộ viên chức không được làm và thông tư 16 về đạo đức nhà giáo.

- Trang phục đúng qui định, phù hợp khi lên lớp. Trong quan hệ giao tiếp đối với mọi người phải  đúng mực, chân thành, ân cần lịch sự;

- Quan hệ giao tiếp với PHHS đúng mực và khéo léo, phát ngôn chuẩn mực không làm ảnh hưởng uy tín cá nhân và nhà trường;

- Trang phục trong các ngày Lễ, Hội và trong tuần theo quy định của nhà trường.

2. Về chế độ làm việc và hội họp

2.1 Chế độ làm việc

- Lãnh đạo nhà trường, nhân viên tổ văn phòng: Làm việc theo giờ hành chính; 

- Nhân viên tổ văn phòng: Tổ trưởng tổ văn phòng phân công người trực luân phiên ( văn thư)  hàng ngày có trách nhiệm đến sớm và về sau khi hết giờ làm việc để thực hiện các công việc tại văn phòng còn tồn đọng;

- Tổng phụ trách đội: Có mặt tại trường trước 15 phút sáng, chiều để kiểm tra nề nếp học sinh;

- Giáo viên chủ nhiệm: Thường xuyên có mặt trước 15 phút mỗi buổi để phối hợp với TPT đội quản lý nề nếp học sinh;

Giáo viên bộ môn: Đến sớm 5 phút so với tiết dạy chuẩn bị đồ dùng dạy học  trước khi lên lớp;

*  Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

.Đối với cán bộ, nhân viên : Thực hiện đúng chế độ lao động theo qui định của luật   lao động và qui định về qui chế làm việc của cán bộ viên chức .

. Đối với giáo viên : Thực hiện nghiêm túc chức trách nhiệm vụ được qui định tại Luật giáo dục và Điều lệ nhà trường. Chấp hành sự phân công và các quyết định của lãnh đạo nhà trường, chịu sự kiểm tra và chỉ đạo của tổ chuyên môn;

- Lên lớp, dự họp và tham gia các hoạt động tập thể đúng giờ không đi muộn về sớm, thực hiện đầy đủ các buổi dạy, tiết dạy theo thời khoá biểu, lịch báo giảng;  

- Không tự ý bỏ giờ, đổi giờ khi chưa được phép của lãnh đạo nhà trường;

- Thực hiện nghiêm túc qui định nghỉ ốm, nghỉ việc riêng và nghỉ phép.

2.2 Chế độ hội họp

- Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cùng với trường CĐSP 1 lần/năm;

- Hội đồng sư phạm mỗi tháng họp 1 lần;

- Tổ chuyên môn, tổ văn phòng mỗi tháng họp 1- 2 lần;

- Họp Chi bộ, Chi đoàn, Công đoàn: 1 lần/HK

- Hội đồng thi đua khen thưởng họp cuối năm học;

    - Họp liên tịch 1 lần/tháng;

Các cuộc họp để triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết hoặc họp để giải quyết những công việc cấp bách của trường thì không nằm trong quy định điều này.

3. Giáo viên bộ môn

- Thực hiện nghiêm chỉnh và có chất lượng  nhiệm vụ giảng dạy giáo dục toàn diện cho học sinh, giảng dạy, kiểm tra đánh giá đúng và đủ chương trình nội dung kế hoạch giáo dục, soạn bài chấm bài đầy đủ, sử dụng tốt  đồ dùng dạy học, quản lý tốt học sinh trong giờ dạy của mình;

- Thực hiện đầy đủ  qui chế chuyên môn, về hồ sơ quy định, quy chế đánh giá xếp loại học sinh  theo qui định của bộ GD&ĐT. Tác phong giáo viên chuẩn mực để học sinh học tập noi theo;

- Tích cực nghiên cứu thực hiện chuyên đề  nâng cao trình độ chuyên môn. Báo cáo kịp thời những khó khăn trong việc thực hiện quy chế;

- Có đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách chuyên môn khi được thông báo kiểm tra.

4. Giáo viên chủ nhiệm

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chủ nhiệm lớp. Tích cực liên hệ trao đổi với phụ huynh học sinh để  nắm vững điều kiện hoàn cảnh của từng học sinh  để có biện pháp phối hợp giáo dục phù hợp;

- Đảm bảo hồ sơ theo điều lệ trường phổ thông nhiều cấp học và qui chế trường Thực hành Sư phạm. Thực hiện quy chế đánh giá xếp loại học sinh  theo qui định của Bộ GD&ĐT ở từng cấp học .

- Tham gia quản lý đầy đủ, nghiêm túc các buổi lao động, vệ sinh theo kế hoạch  nhà trường, quản lý tốt học sinh, đảm bảo an toàn lao động cho học sinh;

- Phối hợp chặt chẽ công tác chủ nhiệm với công tác phụ trách đội, để thực hiện tốt nề nếp lớp mình chủ nhiệm. Tích cực tham gia hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên, tham gia các công tác xã hội hoá giáo dục khi được phân công.

* Qui định giải quyết  kỷ luật lao động

-   Nghỉ việc riêng của bản thân hoặc việc gia đình thì được 01 ngày, tối đa không quá 03 ngày (nghỉ quá 3 ngày phải chuyển lên  Phòng Tổ chức trường CĐSP giải quyết) và phải trả phép đúng hạn;

  - Trường hợp nghỉ do những lý do đột xuất khác nhau: Giáo viên báo cáo trực tiếp cho lãnh đạo giải quyết và lưu hồ sơ;

 -  Trường hợp nghỉ ốm phải điều trị tại bệnh viện, giáo viên phải có đơn xin nghỉ và xác nhận của bệnh viện;

- Trường hợp: :Tự ý đổi tiết, không báo cáo nhà trường thì phải kiểm điểm trước tổ và lưu hồ sơ quản lý chuyên môn của tổ;

- Trường hợp: Bỏ tiết hoặc nghỉ không có lí do, thì lập biên bản, người vi phạm phải viết và kiểm điểm trước tổ, nhà trường;

- Trường hợp: Lên lớp thường xuyên sử dụng điện thoại hoặc làm việc riêng nếu bị phản ánh sẽ bị nhắc nhở trước cuộc họp hội đồng nhà trường;

- Các trường hợp: Vi phạm qui chế chuyên môn: Không soạn bài trước khi lên lớp, tính điểm, ghi điểm, vào điểm, ghi danh sách thông tin về học sinh sai và sửa không đúng qui chế, đánh giá xếp loại học lực và hạnh kiểm học sinh… không đúng, thì lập biên bản và tùy theo mức độ sẽ xử lý kỷ luật hoặc xử lý hành chính theo nghị định 49 của Chính phủ;

- Các trường hợp: Vi phạm quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (Điều 13), vi phạm quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng, chứng chỉ, văn bằng (Điều 14), vi phạm quản lý hồ sơ người học (Điều 17) ngoài việc làm căn cứ để đánh giá chuẩn nghề nghiệp, xếp loại viên chức, thi đua sẽ bị xử lý theo nghị định 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 về xử phạt hành chính trong giáo dục;

Tất cả các trường hợp vi phạm trên, ngoài việc xử lý theo qui chế, còn là cơ sở để xét khen thưởng, hỗ trợ trong các dịp Lễ, Tết, đánh giá thi đua và đánh giá xếp loại viên chức, chuẩn nghề nghiệp cuối năm,và xét nâng lương hàng năm;

Trên đây là qui chế làm việc của trường Thực hành sư phạm  năm học 2017 – 2018, yêu cầu các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và các đồng chí CBGV – NV trong nhà trường thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các bộ  phận đưa các qui định trên vào biểu điểm thi đua để đánh giá thi đua cuối năm học cho tập thể, cá nhân và tổ chức theo dõi thi đua, kiểm tra thi đua ở tất cả các nội dung nêu trong văn bản này.

2. Trong  quá trình tổ chức thực hiện, có những vấn đề phát sinh, cần điều chỉnh  để phù hợp với các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Hiệu trưởng có quyền điều chỉnh và thông báo công khai cho các đối tượng có liên quan bằng các hình thức công khai theo quy chế dân chủ.

 

 DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO CDSP

HIỆU TRƯỞNG

 


 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Ảnh hoạt động